select

Chất lượng quản trị DVC trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC

90-100 điểm (Xuất sắc)
80-90 điểm (Tốt)
70-80 điểm (Khá)
50-70 điểm (Trung bình)
Dưới 50 điểm (Yếu)
Không có hồ sơ

ĐIỂM TRUNG BÌNH

/100 ĐIỂM


/18 điểm


/20 điểm


/12 điểm


/10 điểm


/18 điểm


/22 điểm

Tên đơn vị Tổng điểm Xếp hạng 1.Công khai, minh bạch 2.Tiến độ giải quyết 3.DVC trực tuyến 4.Thanh toán trực tuyến 5.Mức độ hài lòng 6.Số hóa hồ sơ