select

Tình hình kết quả xử lý hồ sơ TTHC

Từ 90% trở lên
Từ 80 đến dưới 90%
Từ 70 đến dưới 80%
Dưới 70%
Không có hồ sơ

HỒ SƠ XỬ LÝ ĐÚNG VÀ TRƯỚC HẠN